Tôi vay mua xe dùng xe đó để thế chấp luôn thì giấy tờ xe tôi có được giữ không,nếu không thì tôi đi đường như thế nào?

Tôi vay mua xe dùng xe đó để thế chấp luôn thì giấy tờ xe tôi có được giữ không,nếu không thì tôi đi đường như thế nào?